Privatlivspolitik ⇒ Hvordan håndterer vi dine persondata?

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere på Find-internet.dk. Nedenfor finder du vores kontaktoplysninger.

 • Tjekbredbånd.dk ApS
 • Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C, Denmark
 • CVR-nr.: 43600680
 • E-mail: info@find-internet.dk
 • Telefon: +45 44 11 07 43

Hos Find Internet ApS tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en retfærdig og gennemsigtig databehandling. I overensstemmelse med artikel 13 og 14 i EU's persondataforordning (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

Find Internet ApS ("Find Internet") er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig på vores platform, Find-internet.dk ("Platformen"). Find Internet sikrer, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Indsamling af oplysninger, herunder e-mailadresse, som vi gemmer og bruger til markedsføringsformål.
 • Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er som følger:

 • Dit samtykke til behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 7, stk. 2, litra a i GDPR, jf. § 6, stk. 1, og § 11 i databeskyttelsesloven.
 • Behandling, der er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.
 • Behandling, der er nødvendig for at kunne fremvise offentligt tilgængelig information om de tjenester, vi tilbyder, efter en interesseafvejning, der prioriterer dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende typer af oplysninger:

 • Almindelige kontaktoplysninger
 • Indhold oprettet af dig på Platformen
 • E-mailadresse

Opbevaring af oplysninger Vi opbevarer dine data hos Find Internet i den kortest mulige tid, der er nødvendig for at opfylde formålet med dataindsamlingen. Medmindre lovgivningen kræver andet, opbevarer vi data i ca. 5 år.

Dine rettigheder I henhold til GDPR har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet øverst i vores privatlivspolitik.

Vi vil behandle og svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for en måned efter modtagelsen, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen være op til 3 måneder i alt i henhold til GDPR artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig og formålene med behandlingen i henhold til GDPR artikel 15. Du kan navnlig få adgang til følgende information:

 • Formålene med behandlingen
 • Berørte kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til
 • Det forventede tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig
 • Du kan også anmode om en kopi af de personoplysninger, der behandles. Denne ret kan dog begrænses af hensyn til andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet i henhold til GDPR artikel 16.

Derudover har du ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i henhold til GDPR artikel 17, hvis:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke er legitime grunde til behandlingen, der går forud for indsigelsen.
 • Personoplysningerne behandles ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.

Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde, f.eks. hvis vi er retligt forpligtet til at opbevare personoplysninger eller hvis det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare, og vi vil slette øvrige personoplysninger om dig.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til Find Internets behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage i henhold til GDPR artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Find Internet ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt samtykke til, medmindre der er en retlig forpligtelse eller berettigelse til at opbevare alle eller nogle af dine persondata. I så fald vil Find Internet kun opbevare de oplysninger, som vi er retligt forpligtet til, og slette øvrige persondata om dig.

Din tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget af Find Internet, inden du trak dit samtykke tilbage.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Find Internets behandling af dine persondata af grunde, der vedrører din særlige situation, hvis behandlingen er baseret på interesseafvejning i henhold til GDPR artikel 21.

I så fald må vi ikke længere behandle de personoplysninger, der er indsamlet på Find-internet.dk, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Find Internets behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. GDPR artikel 18:

 • Mens Find Internet behandler en indsigelse mod rigtigheden af de personoplysninger, som vi behandler, eller mod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder, indtil vi har færdigbehandlet indsigelsen.
 • Hvis Find Internets behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men kun begrænsning af anvendelsen af personoplysningerne.
 • Hvis Find Internet ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i den periode, hvor det undersøges, om Find Internets legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi opfordrer generelt til at sætte sig ind i GDPR for at forstå reglerne bedre.